प्रातःस्मरणस्तोत्रम्

imagesLTEN3XRV

प्रातःस्मरणस्तोत्रम्

प्रातः स्मरामि ह्र्दि संस्फुरदात्मतत्वं
सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयम् ।
यत्स्वप्नजागरसुषुप्तमवैति नित्यं
तत्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्घः ॥१॥

 

[પ્રાણીમાત્રના] હ્રદયમાં સ્વયં સ્ફુરી રહેલ આત્મતત્વનું હું પ્રાતઃકાળે સ્મરણ કરું છું, જે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે, પરમહંસ સંન્યાસીઓની પરમ ગતિ [અવસ્થા] છે, સ્વપ્ન-જાગૃત-સુષુપ્તિરૂપે ત્રણે અવસ્થાઓનું સાક્ષી [પરંતુ સ્વયં ત્રણેય અવસ્થાઓથી પર] તુરીય છે, તે નિત્ય,નિષ્કલ [નિરવય] બ્રહ્મ [જ] હું છું, આ પંચભૂતોનો સમુદાય [શરીર] હું નથી. [૧]

 

[प्राणीमात्रके] ह्रदयमें स्वयं जाग्रुत हुए आत्मतत्वका मैं प्रातंकाल स्मरण करता हुँ, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, परमहँस सन्यासीओकी परम गति [अवस्था] है, स्वप्न-जागृत-सुषुप्त स्वरूप तीनों अवस्थाके साक्षी [लेकिन स्वयं तीनों अवस्थासे अलग] तुरीय है, वह नित्य, निषकल [निरवय] ब्रह्म ही मैं ही हुँ, लेकिन यह पंचभूतके समुदाय यानी की शरीर मैं नहीं हुँ । [१]

 

प्रातर्भजामि मनसो वचसामगम्यं
वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण ।
यन्नेति नेतिवचनैर्निगमा अवोचुः
तं देवदेवमजमच्युतमाहुरग्रूयम ॥२॥

 

મન અને વાણી માટે જે અગમ્ય છે, [પરંતુ] જેના અનુગ્રહથી સમસ્ત વાણી [અને ક્રિયાઓ] પ્રકાશિત થાય છે, જેનું ‘આ નહી’ એવા [વ્યાવૃત્ત્યાત્મક] વચનો દ્વારા વેદો નિરૂપણ કરે છે, જેને [વિદ્વાનો] અજન્મા, અવિનાશી, સર્વશ્રેષ્ટ્ગ કહે છે, તે દેવાધિદેવનું હું પ્રાતઃકાળે ભજન કરું છું. [૨]

 

मन और वाणीके लिये जो अनुचित है, जिसके अनुग्रहसे समस्त वाणी [और क्रियाएँ] प्रकाशित होती है, जिसका ‘ये नहीं’ ऐसे [विरोधाभास] वचनोसे ही वेद निर्माण करते है, जिसे विद्वान अजन्मा, अविनाशी, सर्वश्रेष्ट्ग कहते है, वह देवाधिदेवका मै प्रातःकाल भजन करता हुँ। [२]

 

प्रातर्नमामि तमसः परमर्कवर्ण
पूर्ण सनातनपदं पुरूषोत्तमाख्यम् ।
यस्मिन्निदं जगदशेषमशेषमूर्ती
रज्ज्वां भुजङ्गम इव प्रतिभासितं वै ॥३॥

 

રજ્જુમાં સર્પની જેમ આ સંપૂર્ણ જગત નિઃસંદેહપણે જે અધિષ્ઠાન મૂર્તિમાં પ્રતિત થાય છે તે અજ્ઞાનથી પર સૂર્ય સમાન સ્વયં પ્રકાશસ્વરૂપ, પૂર્ણ, ‘પુરૂષોત્તમ’ એ નામથી ઓળખાતા સનાતન પદને હું પ્રાતઃકાળે નમન [અભેદરૂપે દર્શન] કરૂં છું. [૩]

 

रज्जुमें सर्पकी भाँति यह समस्त जगत निःसंदेह जो अधिष्ठान मूर्तिमें प्रतित है वह अज्ञानसे ऊपर सूर्य भाँति स्वयं प्रकाश भाँति पूर्ण, ‘पुरूषोत्तम’ यह नामसे पहेचाने हुए सनातन पदको मैं प्रातःकाल वंदन करता हुँ । [३]

 

श्लोकत्रयमिदं पुण्यं लोकत्रयविभूषणम्
प्रातःकाले पठेद्यस्तु स गच्छेत्परमं पदम् ॥४॥

 

ત્રણે લોકના ભૂષણ સમાન આ પવિત્ર ત્રણ શ્લોક [ના સ્તોત્ર]નું પઠન પ્રાતઃકાળે જે [મનુષ્ય] કરે છે તેને પરમ પદની પ્રાપ્તિ થાય છે. [૪]

 

तीनों लोकके आभूषण समान यह पवित्र श्लोक [स्तोत्र]का पठन प्रातःकाल जो मनुष्य करता है उसे परम पदकी प्राप्ति होती है । [४]

 

શ્રી શંકરાચાર્ય
श्री शंकराचार्य

 

ૐ નમઃ શિવાય
ॐ नमः शिवाय

महादेवाष्टकम

ૐ નમઃ શિવાય

ૐ નમઃ શિવાય

महादेवाष्टकम २

मोक्षलक्ष्मीगृहद्वारकवोटोद्धाटनध्वनिः ।
महादेव महादेव महादेवेत्ययं ध्वनिः ॥१॥

મહાદેવ, મહાદેવ, મહાદેવ એવો આ ધ્વનિ મોક્ષલક્ષ્મીના ઘરમાં પ્રવેશ માટેના દ્વારને ઉઘાડી નાખનારો ધ્વનિ છે.  ૧

वैवस्वतमहाराजमौलिसंगकुट्ट्नध्वनिः ।
महादेव महादेव महादेवेत्ययं ध्वनिः ॥२॥

મહાદેવ, મહાદેવ, મહાદેવ એવો આ ધ્વનિ યમરાજાના મસ્તકને સારી પેઠે કચડી નાખનાર ધ્વનિ છે.  ૨

कैलासनगरद्वारमहाघण्टारवध्वनिः ।
महादेव महादेव महादेवेत्ययं ध्वनिः ॥३॥

મહાદેવ, મહાદેવ, મહાદેવ એવો આ ધ્વનિ કૈલાસ નગરના દ્વારને ખોલાવનાર મહાન ઘંટનાદરૂપ ધ્વનિ છે.  ૩

महापातकमत्तेभत्रासकण्ठोरध्वनिः ।
महादेव महादेव महादेवेत्ययं ध्वनिः ॥४॥

મહાદેવ, મહાદેવ, મહાદેવ એવો આ ધ્વનિ મહાપાતકરૂપી મદમસ્ત હાથીના ત્રાસથી બચાવનાર સિંહરૂપ ધ્વનિ છે.  ૪

महेश्वरमहोक्षस्य घण्टाघणघणध्वनिः ।
महादेव महादेव महादेवेत्ययं ध्वनिः ॥५॥

મહાદેવ, મહાદેવ, મહાદેવ એવો આ ધ્વનિ મહેશ્વરના વાહન નંદીના ગળે બાંધેલા ઘંટનો ધણધણ ધ્વનિ છે.  ૫

मुक्त्यंगनाकरस्पर्शविवाहपटहध्वनिः ।
महादेव महादेव महादेवेत्ययं ध्वनिः ॥६॥

મહાદેવ, મહાદેવ, મહાદેવ એવો આ ધ્વનિ મુક્તિરૂપી સુંદર સ્ત્રીનો કરસ્પર્શના અંતરપટને દૂર કરનારો ધ્વનિ છે.  ૬

मत्सेवनासमायातजयश्रीदुन्दुभिध्वनिः ।
महादेव महादेव महादेवेत्ययं ध्वनिः ॥७॥

મહાદેવ, મહાદેવ, મહાદેવ એવો આ ધ્વનિ મારી સેવા કરવા માટે આવેલ જયલક્ષ્મીના દુદુંભિનો ધ્વનિ છે.  ૭

पापाटवीप्रविष्टाग्निज्वालाचटचटध्वनिः ।
महादेव महादेव महादेवेत्ययं ध्वनिः ॥८॥

મહાદેવ, મહાદેવ, મહાદેવ એવો આ ધ્વનિ પાપોના વનમાં પાપોને બાળવા માટે પ્રવેશેલા અગ્નિની જ્વાળાનો ચટચટ ધ્વનિ છે.  ૮

महादेवस्य वाग्वाल्ली चतुरक्षरपल्लवा ।
भक्तिसिध्धा भवत्येषा चतुर्वर्गफलप्रदा ॥९॥

મહાદેવની [મહાદેવ એ નામના ઉચ્ચારણરૂપી આ] વાગ્લતા ચાર અક્ષરરૂપી પાંદડાંવાળી છે. આ લતા ભક્તિપૂર્વક સેવન કરવાથી સિદ્ધ થઈને ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એમ ચારેય વર્ગનાં ફળ આપનારી બને છે.  ૯

 

 

ૐ નમઃ શિવાય

નટરાજ

1381707_432832086825329_653166325_n

[આ ભજન શ્રી કેદારસિંહજીએ અહીં રજુ કરવાની રજા આપી એ બદલ શિવાલય આભારી છે.]

નટરાજ

ઢાળ-રાગ નટ કેદાર જેવો

નાચત હે નટરાજ તાંડવ કો..

દેવ દાનવ સબ મિલકર આયે, રત્નાકર મેં મેરુ ઘુમાયે

પાકે હળાહળ વિષ કી લપટે, દોડે સર્વ સમાજ…

કંઠમેં ધર શિવ સોમલ પ્યાલી, અપને બદન મેં અગન લગાલી

જલી જ્વાલા જબ જગપતિ ઝૂમે, સોમ સજાયો સાજ…

કેશ કલા કિ છાઈ છટાંએ, ઊમડત જૈસે કાલિ ઘટાંએ

ડમ ડમ ડમ ડમ ડમરુ બાજે, શેષ સોહત શિર તાજ…

ગલ બિચ ઝુમે રુંડ કિ માલા, કર મેં સોહે ત્રિશૂલ વિશાલા

જટા જૂટ મેં ગંગ સોહત હે, બાજે મૃદંગ પખાજ…

દેખ કે શિવ કિ સુંદર શોભા, જલચર સ્થલચર નભચર લોભા

દીન ” કેદાર “હરિ આરતી કિન્હી, મિલકર એક અવાજ…

 

ૐ નમઃ શિવાય

शिवजीके १०८ नामावली

1381707_432832086825329_653166325_n

शिवजीके १०८ नाम

१]  ॐ शिवाय नमः
२]  ॐ महेश्वराय नमः
३]  ॐ शंभवे नमः
४]  ॐ पिनाकिने नमः
५]  ॐ शशिशेखराय नमः
६]  ॐ वामदेवाय नमः
७]  ॐ विरूपाक्षाय नमः
८]  ॐ नीललोहिताय नमः
९]  ॐ शंकराय नमः
१०]  ॐ शूलपाणये नमः
११]  ॐ खटवांगिने नमः
१२]  ॐ विष्णुवल्लभाय नमः
१३]  ॐ शिपिविष्टाय नमः
१४]  ॐ अंबिकानाथाय नमः
१५]  ॐ श्रीकंठाय नमः
१६]  ॐ भक्तवत्सलाय नमः
१७]  ॐ भवाय नमः
१८]  ॐ शर्वाय नमः
१९]  ॐ त्रिलोकेशाय नमः
२०]  ॐ शितिकंठाय नमः
२१]  ॐ शिवाप्रियाय नमः
२२]  ॐ उग्राय नमः
२३]  ॐ कपालिने नमः
२४]  ॐ कामारये नमः
२५]  ॐ अन्धकासुरसूदनाय नमः
२६]   ॐ गंगाधराय नमः
२७]  ॐ ललाटाक्षाय नमः
२८]  ॐ कालकालाय नमः
२९]  ॐ कृपानिधये नमः
३०]  ॐ भीमाय नमः
३१]  ॐ परशूहस्ताय नमः
३२]  ॐ मृगपाणये नमः
३३]  ॐ जटाधराय नमः
३४]  ॐ कैलासवासिने नमः
३५]  ॐ कवचिने नमः
३६]  ॐ कठोराय नमः
३७]  ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः
३८]  ॐ वृषांकाय नमः
३९]  ॐ भस्मोद्धृलितविग्रहाय नमः
४०]  ॐ सामप्रियाय नमः
४१]  ॐ स्वरमयाय नमः
४२]  ॐ त्रयीमूर्तये नमः
४३]  ॐ अनीश्वराय नमः
४४]  ॐ सर्वज्ञाय नमः
४५]  ॐ परमात्मने नमः
४६]  ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः
४७]  ॐ हविषे नमः
४८]  ॐ यज्ञमयाय नमः
४९]  ॐ पंचवक्त्राय नमः
५०]  ॐ विश्वेश्वराय नमः
५१]  ॐ सदाशिवाय नमः
५२]  ॐ वीरभद्राय नमः
५३]  ॐ गणनाथाय नमः
५४]  ॐ प्रजापतये नमः
५५]  ॐ हिरण्यरेतसे नमः
५६]  ॐ दूर्धर्षाय नमः
५७]  ॐ गिरीशाय नमः
५८]  ॐ गिरिशाय नमः
५९]  ॐ अनघाय नमः
६०]  ॐ भूजंगभूषणाय नमः
६१]  ॐ भर्गाय नमः
६२]  ॐ गिरिधन्वने नमः
६३]  ॐ गिरिप्रियाय नमः
६४]  ॐ कृतिवाससे नमः
६५]  ॐ पुरारातये नमः
६६]  ॐ भगवते नमः
६७]  ॐ प्रमथाधिपाय नमः
६८]  ॐ मृत्युंजयाय नमः
६९]  ॐ सूक्ष्मतनवे नमः
७०]  ॐ जगद्व्यापिने नमः
७१]  ॐ जगद्गुरवे नमः
७२]  ॐ व्योमकेशाय नमः
७३]  ॐ महासेनजनकाय नमः
७४]  ॐ चारूविक्रमाय नमः
७५]  ॐ रूद्राय नमः
७६]  ॐ भूतपतये नमः
७७]  ॐ स्थाणवे नमः
७८]  ॐ अहिर्बुध्नाय नमः
७९]  ॐ दिगंबराय नमः
८०]  ॐ अष्टमूर्तये नमः
८१]  ॐ अनेकात्मने नमः
८२]  ॐ सात्विकाय नमः
८३]  ॐ शुध्धविग्रहाय नमः
८४]  ॐ शाश्वताय नमः
८५]  ॐ खंडपरशवे नमः
८६]  ॐ अजाय नमः
८७]   ॐ पाशविमोचनाय नमः
८८]  ॐ मृडाय नमः
८९]  ॐ देवाय नमः
९०]  ॐ महादेवाय नमः
९१]  ॐ अव्ययाय नमः
९२]  ॐ प्रभवे नमः
९३]  ॐ पुषदन्तभिदे नमः
९४]  ॐ अव्यग्राय नमः
९५]  ॐ दक्षाध्वरहराय नमः
९६]  ॐ हराय नमः
९७]  ॐ भगनेत्रभिदे नमः
९८]  ॐ अव्यक्ताय नमः
९९]  ॐ कपिर्दिने नमः
१००]  ॐ वृषभारूढाय नमः
१०१]  ॐ पशुपतये नमः
१०२]  ॐ सहस्त्राक्षाय नमः
१०३]  ॐ सहस्त्रपाते नमः
१०४]  ॐ अपवर्गदाय नमः
१०५]  ॐ अनंताय नमः
१०६]  ॐ तारकाय नमः
१०७]  ॐ परमेश्वराय नमः
१०८]  ॐ सोमाय नमः

ॐ नमः शिवाय

वेदसारशिवस्तोत्रम

1374160_703610366335791_2088387292_n[1]

 

वेदसारशिवस्तोत्रम

 

पशूनां पतिं पापनाशं परेशं
गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यम ।
जटाजूटमध्ये स्फुरदगागंवारिं
महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम ॥१॥

 

પશુઓના [અર્થાત સમસ્ત જીવોના] પતિ [અર્થાત રક્ષક], પાપોનો નાશ કરનાર, પરમેશ્વર, જે મૃગચર્મનું વસ્ત્ર ધારણ કરે છે, જેમની જટાજૂટની મધ્યમાંથી ગંગાજળ વહી રહ્યું છે, જે કામદેવના શત્રુ છે, એવા સર્વશ્રેષ્ઠ એકમાત્ર મહાદેવનું હું સ્મરણ કરું છું. –૧

पशुओंके [अर्थात सभी जीवोंके] स्वामी [अर्थात रक्षक], पापोका नाश करनेवाले, परमेश्वर, जो मृगचर्मके वस्त्रधारण किये हुए है, जिनकी जटाओंके मध्यसे गंगाजलकी धारा बहे जा रही है, जो कामदेवके शत्रु है ऐसे सर्वश्रेष्ठ एकमात्र महादेवका मैं स्मरण करता हुँ ।–१

 

महेशं सुरेशं सुरारार्तिंनाशं
विभुं विश्वनाथं विभूत्यंगभूषम ।
विरूपाक्षमिन्द्वर्कवह्वित्रिनेत्रं
सदानन्दमीडे प्रभुं पंचवक्रम ॥२॥

મહાન ઈશ્વર, દેવોના સ્વામી, દેવતાઓનાં દુઃખોનો નાશ કરનાર, વિભુ, સમસ્ત વિશ્વના નાથ, વિભૂતિથી વિભૂષિત અંગોવાળા, વિરૂપાક્ષ [બેથી વધુ આંખવાળા], ચન્દ્ર-સૂર્ય-અગ્નિરૂપી ત્રણ નેત્રોવાળા, સદાનંદ, પંચમુખ પ્રભુ [શિવજી]ની હું સ્તુતિ કરું છું. –૨

महान ईश्वर, देवोके स्वामी, देवताओंके दुःखोंके नाश करनेवाले, विभु, समस्त विश्वके नाथ, विभूतिसे विभूषित अंगोवाले, विरूपाक्ष [अर्थात दो से अधिक नेत्रवाले], चन्द्र-सूर्य-अग्निस्वरूप त्रिनेत्रवाले, सदानंद, पंचमुखी प्रभु [शिवजी]की मैं स्तुति करता हुँ । –२

 

गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं
गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपम ।
भवं भास्वरं भस्मना भूषितांग
भवानीकलवं भजे पंचवक्त्रम ॥३॥

ગિરિ અર્થાત કૈલાસ પર્વતના સ્વામી, પ્રમથાદિ ગણોના ઈશ, નીલકંઠ, નંદિ પર આરૂઢ થયેલા, સત્વાદિ ગુણોથી અતીત રૂપવાળા, સંસારના આદિકારણ, અત્યંત તેજસ્વી, ભસ્મથી વિભૂષિત અંગવાળા અને પાર્વતી જેમનાં અર્ધાંગિની છે તેવા પંચમુખ [મહાદેવજી]ને હું ભજું છું. –૩

गिरि यानी कैलास पर्वतके स्वामी, प्रमथादि गणोके ईश, नीलकंठ, नंदि पर असवार, सत्वादि गुणोसे अत्यंत स्वरूपवान, संसारके उत्पतिके कारण, अत्यंत तेजस्वी, भस्मसे विभूषित अंगवाले एवं मा पार्वती जिनकी अर्धांगिनी है ऐसे पंचमुखी [महादेवजी]का मैं स्मरण करता हुँ । –३

 

 

शिवाकान्त शम्भो शशांकार्धमौले
महेशान शूलिंजटाजूटधारिन ।
त्वमेको जगदव्यापको विश्वरूप
प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप ॥४॥

હે પાર્વતીનાથ ! હે શંભુ ! હે ચન્દ્રશેખર ! હે મહેશ્વર ! હે ત્રિશૂળધારી ! હે જટાજૂટધારી ! હે વિશ્વરૂપ ! આપ એક [જ સમગ્ર] જગતને વ્યાપ્ત કરનારા છો. હે પૂર્ણરૂપ પ્રભુ ! પ્રસન્ન થાઓ ! પ્રસન્ન થાઓ ! –૪

हे पार्वतीनाथ ! हे शंभो ! हे चन्द्रशेखर ! हे महेश्वर ! हे त्रिशूलधारी ! हे जटाधारी ! हे विश्वरूप ! आप एक ही [संपूर्ण] संसारके व्याप्त करनेवाले हो । हे पूर्णरूप प्रभु ! प्रसन्न हो ! –४

 

परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं
निरीहं निराकारमोंकारवेद्यम ।
यतो जायते पाल्यते येन विश्वं
तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वं ॥५॥

પરમાત્મસ્વરૂપ, અદ્વિતીય, જગતના આદિકારણ, ઈચ્છારહિત, નિરાકાર, ૐકાર, જેમના જ્ઞાનનું સાધન છે તેવા, જેમનામાંથી [વિશ્વ] જન્મે છે, જેમના વડે વિશ્વનું પાલન કરવામાં આવે છે અને જેમનામાં વિશ્વ લય પામે છે [અર્થાત વિશ્વના સર્જક, પાલક અને લયકર્તા] તે ઈશ્વરને હું ભજું છું.     — ૫

परमात्मस्वरूप, अद्वितीय, जगतके आदिकारण, ईच्छारहित, निराकार, ॐकार, जो विश्वके जन्मदाता है एवं ज्ञानके साधन है, जिनसे विश्वका पालन होता है एवं जिनमें विश्व विलिन होता है [अर्थात विश्वके सर्जक, पालक और लयकर्ता] ऐसे ईश्वरका मैं स्मरण करता हुँ । –५

 

 

न भूमिर्न चापो न वह्विर्न वायुर्न
चाकाशमास्ते न तन्द्रा न निद्रा ।
न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेषो
न यस्यास्ति मूर्तिस्त्रिमूर्ति तमीडे ॥६॥

જે ભૂમિ નથી, જળ નથી, અગ્નિ નથી, વાયુ નથી અને પ્રકાશ પણ નથી, જેને તંદ્રા કે નિદ્રાવસ્થા નથી, જે ઉષ્ણ કે શીતળ નથી, જેમને કોઈ સ્થળ નથી કે વેશ નથી, જેમનું કોઈ રૂપ નથી તેવા તે [સત્વાદિરૂપ] ત્રિમૂર્તિની હું સ્તુતિ કરૂં છું. –૬

जो भूमि नही, जल नही, अग्नि नही, वायु नही एवं प्रकाश भी नही, जिनको तंद्रा एवं निंद्रावस्था नही है, जो सूरजकी भांति गरम और चन्द्रकी भांति शीतल नहीं है, जिनका न कोई स्थल है नाही कोई पहनावा है नाही कोई स्वरूप है ऐसे सात्विक स्वरूपवाली त्रिमूर्तिकी मैं स्तुति करता हुँ । –६

 

 

अजं शाश्वतं कारणं कारणानां
शिवं केवलं भासकं भासकानाम ।
तुरीयं तमःपारमाद्यन्तहीनं
प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनम ॥७॥

અજન્મા, નિત્ય, કારણોના કારણરૂપ, શિવ કેવળ, પ્રકાશક પદાર્થોના પ્રકાશક, તુરીય, અજ્ઞાનરૂપી અંધકારથી પર, આદિ-અંતથી રહિત, પરમ પાવન, અદ્વિતીય [શિવજી]ને હું શરણે જાઉં છું. –૭

अजन्मा, नित्य, सभी कारणों के कारणरूप शिव केवल प्रकाशित पदार्थोके प्रकाशक, तुरीय, अज्ञानरूपी अंधकारसे उपर, आदि एवंम अंतसे बाहर, परम पावन, अद्वितीय [शिवजी]के शरणमें जाता हुँ । –७

 

 

नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते
नमस्ते नमस्ते चिदान्दमूर्ते ।
नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य
नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य ॥८॥

હિ વિભુ ! હે વિશ્વમૂર્તિ ! આપને નમસ્કાર ! આપને નમસ્કાર ! હે ચિદાનંદમૂર્તિ ! આપને નમસ્કાર ! આપને નમસ્કાર ! તપ અને યોગથી પામી શકાય તેવા [હે પ્રભુ !] આપને નમસ્કાર ! આપને નમસ્કાર ! વેદોના જ્ઞાનથી જાણી શકાય એવા [હે પ્રભુ !] આપને નમસ્કાર ! આપને નમસ્કાર ! –૮

हे विभु ! हे विश्वमूर्ति ! आपको प्रणाम हो ! आपको प्रणाम हो ! हे चिदानंदमूर्ति ! आपको प्रणाम हो ! आपको प्रणाम हो ! योग और तपसे मिलनेवाले हे प्रभु आपको प्रणाम हो ! आपको प्रणाम हो ! वेदोके ज्ञानके माध्यमसे मिलनेवाले हे प्रभु ! आपको प्रणाम हो ! आपको प्रणाम हो ! –८

 

 

प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ
महादेव शम्भो महेश त्रिनेत्र ।
शिवाकान्त शान्त स्मरारे पुरारे
त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्यः ॥९॥

હે પ્રભુ ! હે શૂલપાણિ ! હે વિભુ ! હે વિશ્વનાથ ! હે મહાદેવ ! હે શંભુ ! હે મહેશ ! હે ત્રિનેત્ર ! હે ઉમાકાંત ! હે શાંત ! હે સ્મરહર ! હે ત્રિપુરારિ ! [સર્વ દેવોમાં] આપ સિવાય બીજા કોઈ [દેવ] શ્રેષ્ઠ નથી, માનનીય નથી [અને] ગણનીય [પણ] નથી. –૯

हे प्रभु ! हे शूलपाणि ! हे विभु ! हे विश्वनाथ ! हे महादेव ! हे शंभु ! हे महेश ! हे त्रिनेत्र ! हे उमाकांत ! हे शांत ! हे स्मरहर ! हे त्रिपुरारी ! सभी देवोमें आपके अलावा दूसरा कोई और श्रेष्ठ नही है, माननीय नही एवं गिनतीसे बाहर है । –९

 

 

शम्भो महेश करुणामय शूलपाणे
गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन ।
काशीपते करूणया जगदेतदेकस्त्वं
हंसि पासि विदधासि महेश्वरो॓ऽसि ॥१०॥

હે શંભુ ! હે મહેશ ! હે કરુણામય ! હે શૂલપાણી ! હે ગૌરીપતિ ! હે પશુપતિ ! હે જીવોના પાશનો નાશ કરનારા ! હે કાશીપતિ ! આપ એક જ કરુણાથી આ જગતનો લય કરો છો, રક્ષણ કરો છો અને [તેને] ઉત્પન્ન [પણ] કરો છો. [ખરેખર આપ] મહેશ્વર છો. —૧૦

हे शंभु ! हे महेश ! हे करुणामय हे ! हे शूलपाणी ! हे पशुपति ! हे जीवनबंधनसे मुक्ति देनेवाले ! हे काशीपति ! आपकी एक ही करुणासे ईस जगको चलाते हो, रक्षा करते हो एवं ऊसीको उत्पन्न करते हो, आप ही महेश्वर हो । –१०

 

 

त्वत्तो जगद्भवति देव भव स्मरारे
त्वय्येव तिष्टति जगन्मृड विश्वनाथ ।
त्वय्ये गच्छति लयं जगदेतदीश
लिंगात्मकं हर चराऽचरविश्वरूपिन ॥११॥

હે દેવ ! હે ભવ ! હે કામારિ ! આપનામાં જ જગત સ્થિત છે. હે ઈશ ! હે હર ! હે ચરાચર-વિશ્વરૂપ ! આ લિંગાત્મક જગત આપનામાં જ લય પામે છે. — ૧૧

हे देव ! हे भव ! हे कामारि ! जगत आपमें ही स्थित है । हे ईश ! हे हर ! हे च्रराचर-विश्वरूप ! यह लिंगात्मक जगत आपमें ही लय होता है ॥११॥

 

શ્રી શંકરાચાર્ય
श्री शंकराचार्य

 

ॐ नमः शिवाय

शम्भु स्तुतिः

shivjiwal

 

शम्भुस्तुतिः

श्रीराम उवाच

नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञमपारभावम।
नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयं तं नमामि शर्वं शिरसा नमामि॥ १ ॥

श्री राम बोले

हे पुराण पुरुष शम्भु मैं आपको नमन करता हुँ। अनंत सत्तास्वरूप सर्वज्ञको मैं नमन करता हुँ। प्रभु रुद्र्को मैं नमन करता हुँ। शर्वको मै नत मस्तक नमन करता हुँ॥१॥

 

नमामि देवं परमव्ययं तमुमापति लोकगुरु नमामि ।
नमामि दारिद्रविदारणं तं नमामि रोगापहरं नमामि ॥२॥

हे अविनाशी परम देव मैं आपको नमन करता हुँ । लोकगुरु उमापतिको नमन करता हुँ । दरिद्रताके नाशकारीको मैं नमन करता हु। रोगोको हरनेवालेको मैं नमन करता हुँ।।२॥

 

नमामि कल्याणमचिन्त्वरूपं नमामि विश्वोभ्द्वबीजरूपम ।
नमामि विश्वस्थितिकारणं तं नमामि संहारकरं नमामि ॥३॥

कल्याणस्वरूप, अचिंत्यरूप रूपवालेको मै नमन करता हुँ। विश्वके उद्भवके कारणरूप बीजको नमन। विश्वकी स्थितिके कारणरूपको मेरा प्रणाम । संहार करनेवाले भगवानको मेरा प्रणाम ।।३॥

 

नमामि गौरीप्रियमव्ययं तं नमामि नित्यं क्षरमक्षरं तम ।
नमामि चिद्रूपममेयभावं त्रिलोचनं तं शिरसा नमामि ॥४॥

गौराके प्रियतमको मेरा नमन। वह क्षर और अक्षरको मेरा नित्य नमन । त्रिनेत्रवाले, चिद्रुप और अप्रमेय स्वरूपवालेको प्रभुको मेरा प्रणाम।।४॥

 

नमामि कारुण्यकरं भवस्य भयंकरं वापि सदा नमामि ।
नमामि दातारमभीप्सितानां नमामि सोमेशमुमेशमादौ ॥५॥

संसार पर अपनी करुणा न्योछावर करनेवाले एवम मनोवांछित फलके दाता सोमनाथ उमापतिको मैं आरंभसे नमन करता हुँ ।।५॥

 

नमामि वेदत्रयलोचनं तं नमामि मूर्तित्रयवर्जितं तम ।
नमामि पुण्यं सदसद्व्यतीतं नमामि तं पापहरं नमामि ॥६॥

तीन वेदरूपी नेत्रवाले शंभुको मेरा प्रणाम । सत एवं असतसे पर है ऐसे त्रिविध मूर्तिसे रहित, पापका हरण करनेवाले पुण्यमयको मेरा प्रणाम ।।६॥

 

नमामि विश्वस्य हिते रतं तं नमामि रूपाणि बहूनि धत्ते ।
यो विश्वगोप्ता सदसत्प्रणेता नमामि तं विश्वपतिं नमामि ॥७॥

निरंतर विश्वका हित सोचनेवालेको मेरा प्रणाम । अनेक रूप धारण करनेवालेको मेरा प्रणाम । विश्वका रक्षण करनेवाले एवं सत असतके प्रणेता है ऐसे विश्वपतिको मेरा प्रणाम॥७॥

 

यज्ञेश्वरं सम्प्रति हव्यंकव्यं तथागतिं लोकसदाशिवो यः ।
आराधितो यश्च ददाति सर्व नमामि दानप्रियमिष्टदेवम ॥८॥

हव्य-कव्यस्वरूप यज्ञेश्वरको मेरा प्रणाम। सर्व लोकका हमेशा कल्याण करनेवाले जिनकी आराधना करनेसे आराधना अनुसार फल देनेवाले एवं सर्व प्रदान करनेवाले दानप्रिय ईष्टदेव – महादेवको मेरा प्रणाम।।८॥

 

नमामि सोमेश्वरमस्वतन्त्रमुमापतिं तं विजयं नमामि ।
नमामि विघ्नेश्वरनन्दिनाथं पुत्रप्रियं तं शिरसा नमामि ॥९॥

सोमेश्वरको मेरा प्रणाम । भक्तोंके आधिन उमापतिको जो विजयशील है उनको मेरा प्रणाम । विघ्नेश्वर गजाननके पिता एवं नंदीके स्वामी शिवजीको मेरा प्रणाम ।।९॥

 

नमामि देवं भवदुःखशोकविनाशनं चन्द्रधरं नमामि ।
नमामि गंगाधरमीशमीड्यमुमाधवं देववरं नमामि ॥१०॥

सांसारिक दुःख एवं शोकका नाश करनेवाले देवको मेरा प्रणाम । अपने मस्तक पर चंद्रको धारण करनेवाले देवको मेरा प्रणाम । गंगाधरको मेरा प्रणाम । स्तुति श्रेष्ठ उमापतिको मेरा प्रणाम ।।१०॥

 

नमाम्यजादीशपुरन्दरादिसुरासुरैरर्चितपादपद्मम ।
नमामि देवीमुखवादनानामिक्षार्थमक्षित्रितयं यं ऐच्छत ॥११॥

ब्रह्मा,ईंद्र,एवं असुरो जिनके चरणकमलकी पूजा करते है उनको मेरा प्रणाम देवी पार्वतीके मुखसे नीकले हरएक वचन पर ध्यान देनेकी ईच्छासे जिन्होने त्रिनेत्रकी इच्छा की उनको मेरा प्रणाम ।।११॥

 

पंचामृतैर्गन्धूपदीपैर्विचित्रपुष्पैर्विविधैश्च मन्त्रैः ।
अन्नप्रकारैः सकलोपचारैः सम्पूजितं सोममहं नमामि ॥१२॥

पंचामृत, चंदन, उत्तम धूप, दीप, विविध प्रकारके पुष्पो एवं विविध मंत्रोसे एवं अन्न इत्यादि सफल उपचारोसे पूजित प्रभुको मेरा प्रणाम ।।१२॥

 

ब्रह्मपुराण

 

ॐ नमः शिवाय

धन्य शिवरात्रि

shiv ji

 

धन्य शिव्ररात्रि

धन्य शिवरात्रि
शिवरात्रि करीये तो महासुख पामीये

मारे शिवरात्रिनुं व्रत करवुं छे
मारे ध्यान हरिनुं धरवुं छे
हे मारे कैलासधाममां वसवुं छे
— धन्य शिवरात्रि…

हे मारे हरद्वारमां जावुं छे
हे मारे हृषिकेशमां जावुं छे
हे मारे गंगाघाटमां न्हावुं छे
— धन्य शिवरात्रि

हे मारे भवनाथने मेळे जावुं छे
हे मारे शिवरातने मेळे जावुं छे
हे मारे मरघीकुंडमां न्हावुं छे
— धन्य शिवरात्रि…

हे मारे कैलासधामे जावुं छे
हे मारे मानसरोवरे न्हावुं छे
हे मारे भवसागर तरी जावुं छे
— धन्य शिवरात्रि

जेणे शिवरात्रिनां व्रत कीधां छे
एनां आठो याम सीधां चे
एने शिवजीए पोतानां करी लीधां छे
— धन्य शिवरात्रि

 — नीला कडकिया

                             ॐ नमः शिवाय

मैं तो बावरी भोलेनाथजी

मैं तो बावरी भोलेनाथजी

आई हुँ तेरे दरसको
आई हुँ तेरे द्वारपे
अब क्या केदारा काशी

– मैं तो बावरी

तुम ॐ हो ॐकार हो
तुम निर्गुण निराकार हो
तुम नृत्यमें नटराज हो
तुम देवोंमें महादेव हो
मेरे प्राणोंमें भोलेनाथजी
आई हुँ तेरे दरशको
अब क्या केदारा काशी
– मैं तो बावरी

मेरा कर्म मेरे साथ है
अब लाज तेरे हाथ है
किरपा तेरी छूटे नहीं
श्रद्धा मेरी खूटे नहीं
मेरे हृदयमें भोलेनाथजी
आई हुँ तेरे दरसको
आई हुँ तेरे द्वार पर
अब क्या केदारा काशी
– मैं तो बावरी

— नीला कडकिया

ॐ नमः शिवाय

तिबत्ती पौराणिक कथाएँ [श्री कैलास-मानसरोवर]

तिबत्ती पौराणिक कथाएँ

 

                                                श्री कैलास – मानसरोवर

श्री प्रणवानंदजी्ने अपनी ‘कैलास-मानसरोवर’ नामक पुस्तिकामें लिखा है कि तिबत्ती भाषामें कैलास पुराणके दो अध्याय है । प्रथम अध्याय कैलासके उत्तरीय मठ ‘डिरफुक गोम्पा’मे और दूसरा अध्याय दख्खनके ‘गेङटा गोम्पा’में प्रकाशित किया गया है । वह ‘कङरी करछङ्क’के नामसे प्रसिद्ध किया गया ।

हिन्दुओं मान्यता अनुसार शिवपार्वती श्री कैलास पर बिराजमान है लेकिन बौद्धोकी मान्यता अनुसार भगवान बुद्ध अपने पांचसो बोधिसत्वोके साथ श्री कैलास पर बिराजमान है । इसी कारण हिन्दुधर्मी और बौद्धधर्मी, दोनोके लिये श्री कैलास पवित्र है ।

तिबत्ती पौराणिक कथा अनुसार श्री कैलास संपूर्ण भूमँडलके मध्यमें पहियेके धूसरकी तरह स्थित है और वह गगनको चिरकर अपने स्थान पर सु्शोभित है । कथा अनुसार श्री कैलास सुवर्ण और रत्नोंसे भरा है । श्री कैलासके पूर्वीय छोर स्फटिकसे, दक्षिण छोर नीलमसे, पश्चिम छोर माणिकसे और उत्तरीय छोर सुवर्णसे भरा हुआ है । कथा अनुसार श्री कैलासके शिखर पर सुगंधित पुष्प और औषधियाँ है एवंम शिखर पर जानेवाले मार्गमें कल्पवृक्ष है जो अमरत्व प्रदान करता है । श्री कैलास शिखरके उत्तरीय भागमें कुङ्लुङकी खाई [valley]में एक प्रकारकी औषधी होती है जिसको खानेसे पूरे संसारको देख सकते है । इसी आशंकासे भगवान बुद्धने इसी खाईको चारों ओरसे अपने पैरके नीचे दबा रखा है जिस कारणसे यक्षगण इस औषधिको स्वर्ग नही ले जा सके [श्रीकैलासकी चारों और बुद्धके पैरके निशान है] । इसी तरह नागलोग इस औषधिको पातालमें लेके जा न सकें इसलिये भगवान बुद्धने श्री कैलासको जँजीरोंसे बाँध रखा है । श्रीकैलासके अधिष्ठाता देव [रक्षा करनेवाले देव] ‘देम छोक’ है जो ‘पावो’के नामसे जाने जाते है । वे व्याघ्रचर्म और मूँडनकी माला पहनते है । उनके एक हाथमें त्रिशूल है और दूसरे हाथमें डमरू रहता है । उनके चारों ओर कई देवगण रहते है ।

‘देम छोक’की बगलमें ‘खडो’ या ‘एकाजती’ नामक देवी बिराजमान है । श्री कैलास शिखरकी दक्षिण छोरमें वानरराज ‘हनुमानजी’ बिराजमान है । इनके इलावा कैलास मानसरोवर पर बाकीके सभी देवगण रहते है । यह सभी देवगणके दर्शन सिर्फ उच्च आत्मा और उच्च स्तरीय लामाको ही हो सकता है । श्रीकैलास शिखर पर कई प्रकारकी आवाज़े सुनाई देती है ।

एक बार राक्षसतालके राजा गोंबोफेंङ सिर्फ तीन डगरमें भारत आकर भगवान बुद्धकी सुवर्णमूर्ति राक्षसतालमें लाने हेतु कैलास पहोंच गया । श्रीकैलासको गोंबोफेंङ राजाने चारों ओरसे रस्सीसे बांध दिया एवम उसको उठानेका प्रयत्न किया । इस बातको भगवान बुद्धने अपनी दिव्य दृष्टिसे जान ली और अपने पाँचसो बोधिस्त्वोके साथ हँसका रूप धारण करके वायुपथसे सेरशुङ पहोंच गये । वही जगह पर मानवस्वरूप धारण करके नयनरम्य नृत्य किया । यह नृत्य देखकर राजा गोंबोफेंङ मोहित हो गया । रातभर अपने कंधो पर रखे हुए कैलासको सुबह होते ही नीचे रख दिया । इसी परिस्थितीको भाँप कर भगवान बुद्धने सुबह होते ही कैलासको चारों ओरसे अपने पैरके नीचे दबाकर राजा गोंबोफेंङको शाप दिया और वह शीला बन गया। पर्वत गोंबोफेंङ इसी राजाका पथरीला स्वरूप है । श्री कैलासके पर जो रेखाएँ दिख रही है वह राजा गोंबोफेंङ्ने बांधी हुई रस्सीके निशान है । हिन्दुधर्मी यह निशानको रावणने बाँधी रस्सीके निशान मान रहे है ।

ऐसा माना जाता है कि कैलास और दोर्जेदन [बुद्धगया]के बीच ९ पर्वत अभी भी दिखते है ।

तिबत्ती कैलास पुराणके अनुसार एक मछली भारतमें आकर एक सरोवरमें ऐसे प्रवेश किया जैसे कोई बच्चा अपनी माँकी गोदीमें बैठ जाता है इसीलिये यह सरोवरका नाम ‘छो मफम’ एवम ‘छो मवङ’ [मानसरोवर]के नामसे माना जाता है । इस ‘छो मवङ’की चारों ओर वृक्षकी सात सात पंक्तियाँ है और उसके मध्यमें बड़ा भवन है जिसमें नाग राजा निवास करते हैं । यह सरोवर धनुषके आकारका है । यह भवन मध्यसे ऊठा हुआ है वहीं पर एक विशाल वृक्ष है । इस वृक्ष पर मीठे फल होते है उसको नागराजा खा जाता है और जो नीचे पानीमें गीरता है वह नीचे जाकर सोना बन जाता है। इस फलके गिरने आवाज़ ‘जम’सी आती है । इस वृक्षके अगल बगलमें भूमंडल है इसको हिन्दु पुराणमें ‘जम्बुद्विप’ कहते है और तिबत्ती पुराणमें ‘जंबुलिङ’ कहते है ।

मानसरोवरके दक्षिणके छोर ‘ठुगोल्हो’के [गोम्पा] पास सोना, चांदी, तांबा [copper], नीलमणी [पीरोजा] और मोती जैसी मूल्यवान पाँच धातुसे बना जल है । पूर्वीय छोर सरेलुङ [गोम्पा]के पास सोना,चांदी,नीलमणी,मूंगा और लोहे जैसी मूल्यवान धातुसे बनी हुई ‘पंचरेत’ नामक रेत पडी हुई है जो ‘चेमानङा’के नामसे प्रसिद्ध है। दक्षिण छोरके तट पर यह पँचधातुके अलावा शंख है और उत्तरीय छोरके पर इसी पाँच प्रकारके पथ्थर है।

मानसरोवरके पश्रिममें लङचेन खंबब यानी हस्तिमुख नदी [सतलज],जिसका जल शीतल है और इस जलको पीनेवाले हाथी जैसे बलवान होते है और उसकी रेत सोने जैसी होती है। मानसके उत्तरमें सिहंगी खंबब यानी सिंहमुखी नदी [सिंधु नदी] है जिसका जल गरम है जिसको पीनेवाले शेरकी तरह शूरवीर होते है और उसकी रेत वज्रमयी होती है। पूर्वकी छोरमें तमचोक खंबब यानी अश्वमुखी नदी [ब्रह्मपुत्र] है जिसका जल ठंडा है जिसको पीनेवाले बलवान होते है और जिसकी रेतमें नीलम है। दक्षिणकी छोरमें मप्या खंबब यानी मयूरमुखी नदी[करनाली] है जिसका पानी उष्ण है जिसको पीनेवाले मयुरकी तरह मयुरकी तरह सुंदर होते है और उसकी रेत रजतमयी है। यह चारों नदीयोंकी पाँचसो उपनदीयाँ है। यह नदीयाँ कैलास मानसरोवरकी सात बारपरिक्रमा करनेके बाद सिंधु नदी कैलासकी पूर्वकी ओरसे नीकलकर उत्तरकी ओर बह्ती है। करनाली नदी कैलासकी उत्तरकी ओरसे नीकलकर पश्रिमकी ओर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी कैलासकी पश्रिमकी ओरसे नीकलकर दक्षिणकी ओर बहती है। सिंधु नदी कैलासकी दक्षिण ओरसे नीकलकर पूर्वकी ओर बहती है। इन चारों नदीयोंका उगमस्थान मानसरोवरकी सीधी रेखाकी ४५ माईलकी अंदर ही है इसी लिये तिबेटीयन पौराणिक काव्यमें बहुत ही सत्य है।

सौजन्यः-
कैलास मानसरोवर
लेखकः-
स्वामी प्रणवानंदजी
श्री कैलास मानसरोवर तीरवासी

 

ॐ नमः शिवाय

અસાઈડ

शिवगुरुवन्दना

वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं
वन्दे पन्न्गभूषणं म्रुगधरं पशूनां पतिम ।
वन्दे सूर्यशशांक वह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं
वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम॥ –१

દેવતાના ગુરૂ ઉમાપતિ મહાદેવને હું વંદુ છું. જગતના કારણરૂપને હું વંદુ છું. સર્પભૂષણ મૃગધરને હું વંદુ છું. સૂર્ય, ચન્દ્ર તેમ જ અગ્નિરૂપી ત્રણ નેત્ર ધરાવનારને હું વંદુ છું. વિષ્ણુપ્રિયને હું વંદુ છું. ભક્તજનોના જે આશ્રય છે અને વરદાયક છે તેમને હું વંદુ છું. ભગવાન શિવજીને, શ્રી શંકરને હું વંદુ છું.

देवोंके गुरू उमापति महादेवको मेरा प्रणाम. जगतके कारणरूपको मेरा प्रणाम । सर्पभूषण मृगधरको मेरा प्रणाम। सूर्य, चन्द्र एवं अग्नि समान त्रिनेत्रवालेको मेरा प्रणाम । विष्णुके प्रियको मेरा प्रणाम । भक्तजनोके आश्रयदाता एवं वरदायकको मेरा प्रणाम । प्रभु शिव शंकरको मेरा प्रणाम ।

वन्दे सर्वजगद्विहारमतुलं वन्देन्धकनंध्वंसिनं
वन्दे देवशिखामर्णि शशिनिभं वन्दे हरेर्वल्लभम ।
वन्दे नागभुजंगभूषणधरं वन्दे शिवं चिन्मयं
वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम॥ –२

સમગ્ર જગતમાં વિહાર કરનારને હું વંદુ છું. અંધકાસુરનો નાશ કરનારને વંદુ છું. દેવોમાં શ્રેષ્ઠ અને ચન્દ્ર સમાન શુભ્ર જે છે તેમને હું વંદુ છું. શ્રી હરિના વલ્લભને હું વંદુ છું. નાગ અને સર્પરૂપી આભૂષણ ધારણ કરનારને હું વંદુ છુ. ચિન્મય શિવને હું વંદુ છું. ભક્તજનોના જે આશ્રય છે અને વરદાયક છે તેમને હું વંદુ છું. ભગવાન શિવજીને, શ્રીશંકરને હું વંદુ છું.

सारे जगतमें विहार करनेवालेको मेरा प्रणाम । अंधकासुरका नाश करनेवालेको मेरा प्रणाम । देवोमें श्रेष्ठ एवं चन्द्र समान धवलको मेरा प्रणाम। श्री हरिके वल्लभको मेरा प्रणाम. नाग और सर्परूपी आभूषणको धारण करनेवालेको मेरा प्रणाम। चिन्मय शिवको मेरा प्रणाम. भक्तजनोके आश्रयदाता एवं वरदायकको मेरा प्रणाम ।

वन्दे दिव्यमचिन्त्यमद्वयमहं वन्देर्कदर्पापहं
वन्दे निर्मलमादिमूलमनिशं वन्दे मखध्वंसिनम ।
वन्दे सत्यमनन्तमाद्यमभयं वन्देऽतिशान्ताक्रुर्ति
वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम ॥ –३

દિવ્ય, અચિંત્ય, અદ્વયને હું વંદુ  છું. સૂર્યના દર્પનો વિનાશ કરનારને હું વંદુ છું. નિર્મળ, આદિકારણને હું નિરંતર વંદુ છું. [અથવા અનિશ અર્થાત ચેષ્ટાનો અભાવ જેમનામાં નથી તેમને હું વંદુ છું] દક્ષના યજ્ઞનો નાશ કરનારને વંદુ છું. અનંત, આદ્ય, અભયસ્વરૂપને વંદુ છું. અતિ શાંત આકૃતિને વંદુ છું. ભક્તજનોના જે આશ્રય છે અને વરદાયક છે તેમને વંદુ છું. ભગવાન શિવજી, શ્રી શંકરને હું વંદુ છું.

दिव्य, अचिंत्य, अद्वायको मेरा प्रणाम । सूर्यके अभिमानका नष्ट करनेवालेको मेरा प्रणाम। निर्मल, आदिकारणको मेरा हरदम प्रणाम [एवं अनिश यानि जिनमें चेष्टाका अभाव नहीं है उनको मेरा प्रणाम]। दक्षके यज्ञका नाश करनेवालेको मेरा प्रणाम. अनंत, आद्य, अभयस्वरूपको मेरा प्रणाम । अति शांत आकृतिको मेरा प्रणाम. भक्तजनोके जो आश्रयदाता एवं वरदायक हैं ऐसे प्रभु शिव शंकरको मेरा प्रणाम ।

वन्दे भूरथमम्बुजाक्षविशिखं वन्दे श्रुतीघोटकं
वन्दे शैलशरासनं फणिगुणं वन्देऽधितूणीरकम ।
वन्दे पद्मजसारथिं पुरहरं वन्दे महाभैरवं
वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं  वन्दे शिवं शंकरं   ॥ -४-

ધરતી જેમનો રથ છે અને ભગવાન વિષ્ણુરૂપી જેમનાં બાણ છે તેમને હું વંદુ છું. શ્રુતિઓ જેમના અશ્વ છે તેમને હું વંદુ છું. મેરુ પર્વતરૂપી જેंમનું બાણ છે અને શેષનાગ જેમના બાણની પણછ છે તેમને વંદુ છું. આકાશ જેમનું ભાથુ [બાણ મૂકવાનું સાધન] છે તેમને હું વંદુ છું. બ્રહ્માજી જેના સારથિ છે તે ત્રિેપુરહરને વંદુ છું, મહાભૈરવને વંદુ છું. ભક્તજનોના જે આશ્રય છે અને વરદાયક છે તેમને વંદુ છું. ભગવાન શિવજીને શ્રીશંકરને વંદુ છું.

जिनका रथ पृथ्वी है और भगवान विष्णु जिनका बाण है उनको मेरा प्रणाम । श्रुतियाँ जिनके अश्व है उनको मेरा प्रणाम. मेरू पर्वत जिनका धनुष है और शेषनाग जिनके धनुषकी पणछ [डोर] है उनको मेरा प्रणाम । आकाश जिनका भथ्था [बाण रखनेका साधन] है उनको मेरा प्रणाम । ब्रह्माजी जिनके सारथि है ऐसे त्रिपुहरको मेरा प्रणाम, महाभैरवको मेरा प्रणाम । भक्तजनोके जो आश्रय है और वरदायक है उनको मेरा प्रणाम. भगवान शिवजी शिवशंकरको मेरा प्रणाम ।

वन्दे पँचमुखाम्बुजं त्रिनयनं वन्दे ललाटेक्षणं
वन्दे व्योमगतं जटासुमुकुटं चन्द्रार्धगंगाधरम ।
वन्दे भस्मकृतत्रिपुण्डजटिलं वन्देऽष्ट्मूर्त्यात्मकं
वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम ॥ ५॥

પંચમુખ તેમ જ ત્રિનયનને હું વંદુ છું. જેમના લલાટમાં નેત્ર છે, તેમને હું વંદુ છું. આકાશવ્યાપી જટારૂપી મુગટ ધારણ કરનારને તેમ જ અર્ધચન્દ્ર અને ગંગાને ધારણ કરનારને વંદુ છું. જેમણે ભસ્મનું ત્રિપુંડ કર્યું છે તથા જે જટાધારી છે તેમને વંદુ છું. અષ્ટમૂર્તિસ્વરૂપ જે  છે તેમને હું વંદન કરું છું. ભક્તજનોના જે આશ્રય છે અને વરદાયક છે તેમને હું વંદુ છું.

पंचमुख एवं त्रिनयनको मेरा प्रणाम । जिनके भालमें नेत्र है उनको मेरा प्रणाम । आकाश समान जटा समान मुकुट पहेनवाले एवं अर्धचन्द्र एवं गंगाको धारण करनेवालेको प्रणाम । जटाधारी जिन्होंने भस्मका त्रिपुंड किया है उनको प्रणाम । जो अष्टमूर्तिस्वरूप है उनको मेरा प्रणाम । भक्तजनोके जो आश्रय है और वरदायक है उनको मेरा प्रणाम. भगवान शिवजी शिवशंकरको मेरा प्रणाम ।।५॥

वन्दे कालहरं हरं विषधरं वन्दे मृडं धूर्जटिं
वन्दे सर्वगतं दयामृतनिधिं वन्दे नृसिंहापहम ।
वन्दे विप्रसुरार्चिताङिघ्रकमलं वन्दे भगाक्षापहं
वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिव शंकरम ॥६॥

કાળનું હરણ કરનારને હરને, વિષધરને હું વંદુ છું.  સુખસ્વરૂપ ધૂજટિને હું વંદુ છું. સર્વવ્યાપી અને દયામૃતના સાગરને હું વંદુ છું. નૃસિંહના મદનું હરણ કરનારને વંદુ છું. જેમનાં ચરણકમળો બ્રાહ્મણો અને દેવોથી પૂજિત છે તેમને હું વંદુ છું. જે ભગનેત્રોનો વિનાશ કરનાર છે તેમને વંદુ છું. ભક્તજનોના જે આશ્રય અને વરદાયક છે તેમને હું વંદુ છું. ભગવાન શિવજીને, શિવશંકરને હું વંદુ છું.

कालका नष्ट करनेवाले हरको, विषधरको मेरा प्रणाम । सुखदेनेवाले ध्रूजटिको मेरा प्रणाम । सर्वव्यापी एवं दयाके सागरको मेरा प्रणाम । नृसिंहके मदको नष्ट करनेवालेको प्रणाम । ब्राह्मिन एवं देव जिनके चरणकमलकी पूजा करते है उनको प्रणाम । भगनेत्रोके विनाशकरनेवालेको प्रणाम । भक्तजनोके जो आश्रय है और वरदायक है उनको मेरा प्रणाम. भगवान शिवजी शिवशंकरको मेरा प्रणाम ।।६॥

वन्दे मंगलराजताद्रिनिलयं वन्दे सुराधीश्वरं
वन्दे शंकरमप्रमेयमतुलं वन्दे यमद्वेषिणम ।
वन्दे कुण्डलिराजकुण्डलधरं वन्दे सहस्त्राननं
वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरं ॥७॥

મંગળ રાજતાદિ પર્વત પર નિવાસ કરનારને વંદન કરું છું. દેવોના અધીશ્વરને વંદન કરું છું.  અપ્રમેય, અતુલનીય શ્રીશંકરને વંદુ છું. યમરાજના દ્વેષી અર્થાત મૃત્યુના ભયને દૂર કરનારને વંદુ છું. નાગરાજ વાસુકીરૂપી કુંડળ ધારણ કરનારને વંદુ છું. સહસ્ત્ર મુખ ધરાવનારને હું વંદુ છું. ભક્તજનોના જે આશ્રય છે અને વરદાયક છે તેમને વંદુ છું. ભગવાન શિવજીને, શ્રીશિવશંકરને વંદુ છું.

मंगलकारी राजतादि पर्वतके उपर रहनेवालेको मेरा प्रणाम । देवाधीश्वरको प्रणाम । श्रीशंकर जो अप्रमेय, अतुलनीय है उनको प्रणाम । यमराजके द्वेषी यानी मृत्युके भयको करनेवालेको प्रणाम । नागराज वासुकी जिनके कानके कुंडल है उनको प्रणाम । सहस्त्रमुखीको मेरा प्रणाम । भक्तजनोके जो आश्रय है और वरदायक है उनको मेरा प्रणाम. भगवान शिवजी शिवशंकरको मेरा प्रणाम ।।७॥

वन्दे हंसमतीन्द्रियं स्मरहरं वन्दे विरूपेक्षणं
वन्दे भूतगणेशमव्ययमहं वन्देऽर्थराज्यप्रदम ।
वन्दे सुन्दरसौरभेयगमनं वन्दे त्रिशूलायुधं
वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिव शंकरं ॥८॥

અતીન્દ્રિય, સ્મરહર તેમ જ આત્મરૂપથી વિરાજમાન પ્રભુને હું વંદુ છું. વિરૂપાક્ષને વંદુ છું. ભૂતગણના સ્વામીને, અવ્યયને વંદુ છું. સંપત્તિ તેમ જ રાજ્યનું પ્રદાન કરનારને વંદુ છું. સુંદર વૃષભ ઉપર સવારી કરનારને વંદુ છું.   ત્રિશૂળરૂપી આયુધ ધારણ કરનારને વંદુ છું. ભક્તજનોના જે આશ્રય છે અને વરદાયક છે તેમને વંદુ છું. ભગવાન શિવજીને, શ્રીશંકરને વંદુ છું.

अतीन्द्रिय, स्मरणीय एवं आत्मरूपसे बिराजमान प्रभुको मेरा प्रणाम । विरूपाक्षको प्रणाम । भूतगणके स्वामीको, अव्ययको प्रणाम । संपत्ति एवं राज्यको प्रदान करनेवालेको प्रणाम । सुंदर बैल पर सवारी करनेवालेको प्रणाम । त्रिशूल जैसे शस्त्रको धारणकरनेवालेको प्रणाम । भक्तजनोके जो आश्रय है और वरदायक है उनको मेरा प्रणाम. भगवान शिवजी शिवशंकरको मेरा प्रणाम ।। ८॥

वन्दे सूक्ष्ममनन्तमाद्यमभयं वन्देऽन्धेकारापहं
वन्दे रावणनन्दिभृंदिविनतं वन्दे सुपर्णावृतम ।
वन्दे शैलसुतार्धभागवपुषं वन्दे भयं त्र्यम्बकं
वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम ॥९॥

સૂક્ષ્મ, અનંત, આદ્ય, અભયસ્વરૂપને હું વંદુ છું. અજ્ઞાનરૂપી અંધકારનો નાશ કરનારને વંદુ  છું. રાવણ, નંદી, અને ભૃંગીથી વંદિતને હું વંદુ છું. દેવી પાર્વતીથી આલંગિતને વંદુ છું. પર્વતપુત્રી દેવી પાર્વતીરૂપી જેમનો દેહાર્ધ છે તેમને હું વંદુ છું. [પાપરૂપી શત્રુઓ માટે] ભયસ્વરૂપ ત્રિનેત્રને વંદુ છું. ભક્તજનોના જે આશ્રય છે અને વરદાયક છે તેમને વંદુ છું. ભગવાન શિવજીને શ્રીશંકરને વંદુ છું. — ૯–

सूक्ष्म, अनंत, आद्य, अभयस्वरूपको मेरा प्रणाम । अज्ञानरूपी अंधकारका नाश करनेवालेको प्रणाम । जिनको रावण, नंदी, भृंगी वंदन करते है उनको मेरा प्रणाम । जिनको पार्वती आलिंगन करती है उनको मेरा प्रणाम । पर्वतपुत्री पार्वती जिनका आधाअंग है उनको मेरा प्रणाम । [पापी शत्रुओके लिये] भयस्वरूपी त्रिनेत्रवालेको प्रणाम । भक्तजनोके जो आश्रय है और वरदायक है उनको मेरा प्रणाम. भगवान शिवजी शिवशंकरको मेरा प्रणाम ।। ९॥

वन्दे पावनमम्बरात्मविभवं वन्दे महेन्द्रेश्वरं
वन्दे भक्तजनाश्रयामरतरूं वन्दे नताभीष्टदम ।
वन्दे जह्नुसुताम्बिकेशमनिशं वन्दे गणाधीश्वरं
वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरं ॥१०॥

આકાશસ્વરૂપી જેમનો વૈભવ છે તેવા પવિત્ર [શિવજી]ને વંદુ છું. મહેન્દ્રના ઈશ્વરને હું વંદુ છું.ભક્તજનો માટે જે કલ્પવૃક્ષ સમાન આશ્રય છે તેમને વન્દુ છું. નમસ્કાર કરનારને અભીષ્ટ ફળ પ્રદાન કરનારને વંદુ છું. જહ્નુમુનિની પુત્રી જાહ્નવીના તેમ જ અંબિકાના સ્વામીને હું સતત વંદન  કરું છું. ગણાધીશ્વરને હું વંદુ છું. ભક્તજનોના જે આશ્રય છે અને વરદાયક છે તેમને વંદુ છું.   ૧૦

आकाश जिनका वैभव है ऐसे पवित्र शिवजीको प्रणाम । महेन्द्रके ईश्वरको मेरा प्रणाम । भक्तजनोके लिये जो कल्पवृक्ष जैसे आश्रयदाता है उनको मेरा प्रणाम । नमन करनेवालेको अभीष्ट फल प्रदान करनेवालेको प्रणाम । जह्नमुनिकी पुत्री जाह्नवीके एवं अंबिकाके स्वामीको मेरा हमेशा प्रणाम । गणाधीश्वरको मेरा प्रणाम । भक्तजनोके जो आश्रय है और वरदायक है उनको मेरा प्रणाम. भगवान शिवजी शिवशंकरको मेरा प्रणाम ।। १०॥

ૐ નમઃ શિવાય

शिववन्दना